Menu Search

Shihoko Fukumoto Tsushima II, 2006

Indigo dyed 'old' hemp and cotton from Tsushima Island, 220 x 78 cm
(SHF-0013)